" Om Shuklam Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam

Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthaye

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vande Shukathathum

Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanave Namovai Brahmanidhaye Vasishtaya Namonamaha "

Keep up-to-date with Jagannath Temple